מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

חנינה

מאת: ברל כצנלסון

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

חנינה 1 / ברל כצנלסון

זכינוּ לחסד. לפּוֹשעים שלנוּ ניתנה חנינה. הוּפחת צבא-עווֹנם.

את העוֹנש לא בּיטלוּ. את המשפּט לא בּיקרוּ, את החוֹטאים והעַוָלים האמיתיים לא הענישוּ – “ריחמוּ” את פּוֹשעינוּ.

האין חנינה זוֹ עצמה מעידה על מצבנוּ, כּאשר העידוּ המשפּט והעוֹנש? שאיפת-הדרוֹר של עם ישׂראל שׂוּמה בּכּלא, ולפני העוֹלם מַכריזים על גאוּלה וּדרוֹר.

תחת להצדיק את הצדיק וּלהרשיע את הרָשָע, תחת לקרוֹא דרוֹר ללוחמי-הדרוֹר החַפּים מפּשע בּא מעשׂה-נכָלים חדש: למען סתוֹם פּה, שַכּך רעש וטשטש את העָוֶל הצוֹעק שמַימה.

מעיזים לָחוֹן אוֹתנוּ. וּמי מעיז? – אלה אשר העיזוּ לדוּן אוֹתנוּ, לשפּוֹט את הגָנתנוּ. הם הם הנם כּיוֹם אנשי-החסד, המַמתיקים את גזר-הדין.

מי מבקש מאִתכם רחמים? ירַצוּ הרשעים את עווֹנם כּאשר להם יאָתה, כאשר דנוּ אוֹתם דייני-הצדק!

טרם חדלוּ להתקלס בּנוּ, התקלסוּ בּנוּ בּכוֹח השלטוֹן, בּכוֹח ההגנה הצבאית, כּביכוֹל, בּכוֹח המשפּט. עכשיו בּאוּ להתקלס בּנוּ בּכוֹח החנינה. החוֹננים!

ואנוּ – לא בּרחמים ולא בּחסדים ולא בּחנינוֹת אנוּ רוּצים, כּי אם בּצדק. ואם שבעתים תוּשׂם יד לפינוּ, לא נֶחשה ולא נשקוֹט. ולא נתן לחַפּוֹת בּחנינוֹת על מעשׂי-פּשע, על קרבּנוֹת ועינוּיי-עם.

לא נחדל מקרוֹא וּמדרוֹש משפּט עד אשר קוֹלנוּ יבקיע ושַוְעתנוּ תישָמע.

אייר תר"פ.


  1. בּ“קוּנטרס” ל“ח, אייר תר”פ, נמחק המאמר על ידי הצנזוּרה וּמקוֹמוֹ נשאר חָלק. נדפס אחרי כן ב“אִגרת” (בּמקוֹם “קוּנטרס” ל"ט) עמוּד 5, בּשם: חסד; “ילקוּט אחדוּת–העבוֹדה”, א‘, עמוּד 234 (בּשם: חנינה). לדברי בּרל על הפּרעוֹת בּירוּשלים יש להוֹסיף את מכתבוֹ אל סגן המוֹשל בּיפוֹ, אשר נכתב על ידוֹ בּבית–הממשלה, כּשנה אחרי כן, כּמסוּפּר בּ“מכתב לחברים” ה’ (בּמקוֹם “קןנטרס” ס"ט), אדר א‘ תרפ“א: ”להרפּתקאוֹתיו של ה“קוּנטרס”. בּיוֹם כּ“ה בּשבט נדרש העוֹרך האַחראי של ה”קוּנטרס“ לבוֹא אל בּית–הממשלה בּיפוֹ. בּשם המערכת התיצב ב. כּצנלסון. סגן–המוֹשל של יפוֹ, המַיוֹר קמפבּל, הוֹדיע לוֹ כּי יש לוֹ פּקוּדה מירוּשלים לאחוֹז בּאמצעים נמרצים נגד ה”קוּנטרס“ על העווֹן הפּלילי אשר חָטא בּהדפּיסוֹ את המאמר ”פּוֹנטיוּס פּילַטוּס“ (מאת נ. סירקין, “קוּנטרס” ס"ה), וכי הצעד הראשוֹן, אשר הוּטל עליו, המוֹשל, זהוּ לדרוֹש, קוֹדם כּל, מאת עוֹרך ה”קוּנטרס“ לחתוֹם על התעוּדה המוּצעת וּלפרסמה בּ”קוּנטרס“. צעד זה, הוֹסיף, נמסר לידיו. אבל אינוֹ משחרר את ה”קוּנטרס“ מאַחריוּת בפני אינסטנציות אחרות, למשל, בפני מר סטורס, מושל ירושלים, אשר נפגע על ידי מאמר זה. ב. כצנלסון דרש, כי קודם כל הוא רוצה לראות תרגום עברי בכתב של הטופס המוצע לחתימה. הדבר נתמלא תיכף. וזהו לשון הטופס, אשר הוצע לחתימה למערכת ה”קוּנטרס“, מלה במלה: ”הננוּ מצטערים לאמר, שבּגליוֹננוּ מהעשׂרים ואחד לחדש שעבר, הדפּסנוּ מאמר בּשם “פּוֹנטיוּס פּילַטוּס”, שבּוֹ נאמרוּ דברים אוֹדוֹת הא’ סטוֹרס, מוֹשל ירוּשלם, והקשר שבּינוֹ וּבין הפּרעוֹת שהיוּ בירוֹשלם בּשנה שעברה. רוֹצים אנוּ בּזה לבקש את סליחת ה' סטוֹרס שהכרזתנוּ שהיתה לוֹ יד בּהסיבּת הפּרעוֹת של פּסח שעבר, היא לגמרי כּוֹזבת וּבלתי–מבוּססת. כּמוֹ כן רוֹצים אנו להביע בזה, שכּל הכרזוֹתינוּ בּאוֹתוֹ המאמר בּנוֹגע ליחס והפּוֹליטיקה של הממשלה הבּריטית, אוֹ איזה חלקים ממנה, ויחסה אל העם העברי הן לגמרי כּוֹזבוֹת וּבלתי–מבוּססוֹת, ואנוּ מבקשים סליחה על הַכריזנוּ כּזאת“. בּמקוֹם חתימת–הוֹדאה רשם בּ. כּצנלסוֹן על גוּף–התעוּדה את הדברים האלה: ”בּתשוּבה על הצעת סגן–המוֹשל של העיר יפוֹ לחתוֹם על הטוֹפס הנ“ל הריני להוֹדיע: בּשנה שעברה, י”ט ניסן, בּשבוּע של הפּוֹגרוֹם בּירוּשלים, פּירסמנוּ בּ“קוּנטרס” ל“ג מאמר בּשם ”אנוּ מַאשימים“. בּוֹ האשמנוּ אנחנוּ קֳבָל–עם, בּסעיפים סעיפים, את ה”פּקידוּת של שטח האוֹיב הנכבּש“ ואת המוֹשל של ירוּשלים על התנַהגוּתם והטלנוּ עליהם את האַחריוּת על ההסתה שהתנהלה לפני הפּוֹגרוֹם, ועל אשר לא מילאוּ את חוֹבתם לעצוֹר בּעד שפיכת–דם בּימי הפּוֹגרוֹם. אנחנוּ דרשנוּ אז חקירה גלוּיה וּמשפּט פּוּמבּי. על דברינוּ לא בּאה הכחשה. חקירה גלוּיה לא נעשׂתה. למשפּט לא נתבּענוּ. אין לנוּ, איפוֹא, כּל יסוֹד לקחת עכשיו בּחזרה את הדברים, אשר נאמרוּ על ידי הסוֹפר המפוּרסם ד”ר נ. סירקין מניוּ–יוֹרק, שהיה נוֹכח בּירוּשלים בּשעת הפּוֹגרוֹם, בּמאמרוֹ “פּוֹנטיוּס פּילַטוּס”. וּלפיכך הנני מסתלק מחתוֹם על הטוֹפס המוּצע לפני. בּשם מערכת ה“קוּנטרס”, בּ. כּצנלסוֹן".  ↩

ברל כצנלסון
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של ברל כצנלסון
רקע
ברל כצנלסון

יצירותיו הנקראות ביותר של ברל כצנלסון

  1. אל הרצל (מאמרים ומסות)
  2. מיכה יוֹסף בּרדיצ'בסקי (מאמרים ומסות)
  3. לתנועת החלוץ (מכתבים)
  4. קַרל נֶטֶר (מאמרים ומסות)
  5. שאלה (מאמרים ומסות)

לכל יצירות ברל כצנלסון בסוגה מאמרים ומסות

לכל יצירות ברל כצנלסון

יצירה בהפתעה
רקע

כיצד בוחרים לוועד הלשון

מאת אליעזר בן יהודה (מכתבים)

בבקשה לפרסם את השורות שלקמן בגיליון הכי קרוב:

בגיליון האחרון (גיליון ל"ח) של ‘הפועל הצעיר’, בפרק מחיי ירושלים, נאמר, כי ועד הלשון מחק, על-פי הצעתי, את מנדלי מוכר ספרים מרשימת הנבחרים להוועד מפני שבשיחה עם עיתונאי הרהיב ש. י. אברמוביץ בנפשו עוז לפקפק קצת בערכו המוחלט של ‘אבי תחייתנו’ בתור ‘מחיה לשוננו’. כל זה בלגלוג בכוונה אלי, לאמור, שמפני רגש פרטי של פגיעה בכבודי הצעתי ההצעה בנוגע למנדלי מו"ס.

זה לא אמת:

בשיחה ההיא לא היה שום רמז נגדי. בשיחה ההיא לא היה בכלל שום דבר נגד חברי הוועד, לא בפירוש ואף לא ברמז, ועלי להוסיף עוד כי בנוגע אלי מעולם לא ראיתי ולא שמעתי כי ר' מנדלי מוכר ספרים כתב או דיבר נגדי שום דבר. אדרבא, כשהייתי באודיסה ובאתי אליו, כמדומני עם האדון ביאליק, קיבל אותי ה’סבא' בסבר פנים יפות. ואף-על-פי שהתלוצץ קצת בהדיבור העברי ואמר שאינו מאמין בזה, דיבר אתי בעברית ושיבח את עבודתי בה’מילון'.

ולכן, מבחינה פרטית לא היה לשום אחד מחברי הוועד, ואף לא לי, שום סיבה להתנגד לבחירת מנדלי מו"ס לחבר משתתף לוועד הלשון בתוך שאר הסופרים והחכמים.

אבל, בשיחה ההיא, שבה קרא ה’סבא' תגר על המלחמה עם העזרה בדבר הלשון העברית בהטכניקום ובבתי-הספר שלה, ולא היתה שם שום שייכות לוועד הלשון, משך ה’סבא' את ועד הלשון לתוך השיחה ויתלוצץ בעצם העיקר של ‘ועד הלשון’, ‘באנשים שמתקבצים ויושבים ומחדשים מלים’. וכל זה בזלזול ובליצנות כיד החידוד הטובה על ה’סבא'.

ומפני זה, כשעלתה שוב לפני הוועד שאלת החברים המשתתפים, חיוויתי אני דעתי, שאינו נאה להוועד לבוא עתה לפני מנדלי מו"ס בבקשה להיות חבר להוועד, הואיל והוא כופר בעצם הדבר. ולא עוד אלא שהוא לא נמנע מלהתלוצץ ולזלזל בהוועד בשיחה שנועדה לפרסום. ורוב דברי הוועד הסכימו לדעתי.

הסבא מנדלי מו"ס יוכל להיות אבי ספרותנו החדשה, יוצר הסגנון, מורהו של ביאליק, אך ועד הלשון, כמו שהוא, אינו חייב להתרפס לפני מי שמזלזל בו בגלוי, יהי מי שיהיה.

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.