מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

אגרות אל מענדל שטערן בעל "ככבי יצחק"

מאת: רחל לוצאטו מורפורגו

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

1

אל גרם המעלות בחכמה ותבונה ולו דומיה תהלה כמ“ר מענדיל שטערן יצ”ו.

אמת כי אין דרך אשה לקדם, אמנם לפי שידעתי על יד בן דודי שד“ל שחפצת לראות כתב ידי, וגם כמ”ר מאיר ראנדעגגער שאל בשלומי ושמי בשמך על כן עברתי תורות, ויצאתי לשחר פניך באגרת שלומים ותשואות חן, על כי נשאתני עד כוכבים בין משוררים מליצי יושר לקנות אושר, אבל פחד פחדתי כי תשליכני מצולה בלב ימים כראותך כי אין ממש בדברי כי דרך נשים לי. ותשורה אין להביא כשאול אל שמואל הנביא.

והנה נמצאה בידי חידה לראב“ע שראיתי אותה בספר נדפס מחדש (הליכות קדם) וכתוב שם כי כבר פרשוה על הלבנה בעבור כי חשבנוה פ”ז, אבל בחשבון חשבו עליה רעה, כי לא יכלו לעמוד בשאר החשבונות, ולפי עניות דעתי נראה כי לא ירע בעיניך אם אחוה דעי אף אני, כערבה הנאגדת עם שלשת המינים, בטעם וריח משונים. קבל נא הפתרון אף כי אין בו יתרון, ותהי לזכרון לחתימת שירי כי כבדו עיני, אקוד ואשתחוה ולנחש אשוה אל מול הדרת כבודך כי הנני שפחתך המתאבקת בעפר רגליך ושלום לך ושלום לעוזריך כי עזרך אלקיך. ואם הכוכבים האירו אמש, כאור ברק תזריח כשמש. הצעירה מן הצאן כשבה

רחל מורפורגו

אחר הדברים והאמת האלה בא כמ“ר ראנדעגגער ואגרת בידו מאת אדוני ובתוכה מיני בשמים להחיות מתים אבל אחלה פניך שלא תלך בגדולות ובנפלאות ממני, כי חמורתו של ר' פנחס בן יאיר גדולה ממני כמה וכמה, כי החמירה על עצמה מה שאין בידיכם להציל את נפשי וגם שא נא את חטאתי כי לא ידעתי אכנה לפי רום מעלתך, כי אם בלעגי שפה ובלשון אחרת אדבר אך העם הזה, ולכן קצור קצרה ידי מהטריח עוד אותך בדברי עד התקיים כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה ומלאה הארץ דעה את ה' אכי”ר.

בע"ה.

2

אל תפארת דורנו עטרת ראשנו כוכב ההצלחה ונגה כאור

יאירו עליו לברכה כמ“ר מענדל שטערן יצ”ו.

עתה באתי להשיב דברי אמת אל מכתבל היקר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי לכם שעפי ישיבוני:

מה לך עוד לשירף לכי אצל הסיר, הכיני לך צידה, כי כן כל העדה יכינו להם, לשאת עמהם, מצות ומעשים לבא לפני אלהים,, ולפי שאין מסרבים לגדול אם ה' יוסיף חסדו עלי, ויסיר אנחותי, ויעיר אלי את רוח השיר, לא אמנע מהעלותו עולה לה' כאשר ברצוני, אולי אמצא תתחבושת, להסיר הבושת, שעושים בעלי ההגיון והפילוסופיא לאנשי הקבלה, ואם לא אזכה לכך תהיה זה לי לעדה כי לא קרבתי אל פתח ביתה, כי יגרתי מפני האף והחמה, ואם יאמרו לי דעתך קלה נמלה קטנה, קטנתי מלקבל ענשם, והשיבם אשה נצחתם, ואם ה' יצליח דרכי, הנה זאת צידתצי אשר הכינותי. כוכב י"ז לא ראיתיו עד הנה, ובזה אשים קנצי למלין וה' המברך יברך את אדוני ואת כל בני ביתו כחפצו וכנפש שפחתו.

הקטנה שבקטנות רחל מורפורגו.

ד' כסלו בשנת חומשי התורה ותרי"ג מצותיה לפ"ק.

3

שפע ברכה ושלום אל ראש המשוררים, המאסף כל ילדי

העברים לשם ולתהלה כמ"ר מענדל שטערן לעד

יצלח אמן.

עברו ג' שנים שלא זכיתי להקריב לפניך שבח תודה, על הטוב שגמלתני ותשת את שפחתך בין הכוכבים ועתה חננתני וכבדתני במחברת כ“ד שקבלתי בשבוע שעבר, וסבבה בעיר מפני שישבתי עד כה בבית מולדתי וכעת אני יושבת בדרך הלוטשים. וכבר שלחתי אל בן דודי כמ”ז שד“ל איזה שירים ולא ידעתי אם הגיעו לידך כלם או מקצתם. כי זה שנתים שלא קבלתי מכתב מידו, ופה אציג לפניך ארבעה שירים, אולי ימצאו חן בעיניך, ואתה שלום וביתך שלום, וה' יכתבנו ויחתמנו בספר חיים טובים עם כל ישראל אכי”ר מחר יום הכיפורים הע“ל שנת תרי”ט. השיר הרביעי בפעם אחרת כי לא יכלתי, כי זה שעה שלישית אחר חצות.

שפחתך רחל מורפורגו

רחל לוצאטו מורפורגו
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראות וקוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיה של רחל לוצאטו מורפורגו
יצירה בהפתעה
רקע


קוצר יד יותם בתחלת שלטונו. האחוה בין יהודה ואפרים מופרת. מלחמת יהודה במעונים. נגף ודבר. מלחמת מנחם בתפסח ואכזריותו. אשור קם למטה רשע פול באפרים. מנחם נותן כופר לפול ומעלה מס כבר על עמו. עלילות מנחם ומצוקת עמו. מלוכת מלחיה בנו. קשר פקח ומות פקחיה. מות עזיהו. ספר תולדות עזיהו. ראשית נבואת ישעיה. חכמת יותם וגבורתו. משיב את המעונים למשמעותו. בנין ערים ובירניות. מתכנתו אל הכהונה. הבמות ופרין. מות יותם ומלוכת אחז. ברית פקח עם רצין ומזמותיהם על בית דוד. רשעת אחז ואולתו. קלקול בני יהודה ודלדול כחם. קשר על בית דוד. בן טבאל. אלילי ארם ביהודה. עוז ישעיה ורפיון אחז. רצין ופקח צרים על ירושלים. מצור ירושלים שב ריקם. מורך אחז וחרי אף רצין ופקח. נקמת רצין ביהודה. לוקח מידה את אילת. נקמת פקח. מכה גדולה מאד ביהודה. מעללי זכרי. שביה גדולה. תוכחת עודד הנביא. נדבת חיל אפרים הגדולה. שחרור השבוים. האדומים והפלשתים פורצים ביהודה. ברית אחז עם תגלת פלאסר. רצין נהרג. אבדן ממלכת ארם. גלות זבלון ונפתלי. הות נפש מלכי אשור. חסר לב אחז ופחזותו. עובד את שקוצי ארם. מקים במקדש מזבח כתבנית מזבח דמשק. קורע אליו את הכהונה הגדולה. רפיון אוריהו הכהן. במות לאלילים בכל הארץ. סוגר דלתות האולם. מות פקח בידי הושע בין אלה. חזקיהו בן המלך ודרכיו. קלקול מלכי אפרים ומשובותיהם. ריב בן מנשה ובין אפרים. הרהור תשובה וחפץ עקירת עבודה זרה בלב יהודים. געגועים למקדש ירושלם. בעלי ברית אשור. עגל הזהב. מנחה למלך אשור. בעלי ברית מצרים. גלות הראובני והגדי. מלוכת הושע. דלדול עבודת העגל. מלוכת חזקיהו. עושה שלום בין המלוכה ובין הכהונה. מטהר את המקדש. קורא לכל שבטי ישראל לעשות את הפסח בירושלם. רבים מבני אפרים נספחים על יהודה. בטול הבמות. אוצרות לתרומה ומעשר. נקמת חזקיהו בפלשתים. הושע פושע בסתר באשור ובא בברית עם מצרים. שלמנאסר מלך אשור באפרים. גלות עשרת השבטים. תפוצת פליטי ישראל בכל קצוי הארץ. משא נפש הנביאים לשבות ישראל. הכותים על אדמת אפרים. יהדותם הרפה ושכנותם הרעה לישראל.


2993 – 3040

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.